Projektpotten

Projektet Skola & Kultur förvaltar 300 000 kr per läsår (2011/12, 2012/13 och 2013/14) från Regionförbundet Kalmar län. Pengarna skall komma länet tillgodo genom att projektet arrangerar kurser och konferenser samt bygger nätverk. Dessutom kan delar av medlen sökas för aktiviteter initierade av projektets parter. Läs mer om ramarna för projektpotten och hur du ansöker här.
Nedan en lista på samtliga insatser som beviljats stöd under projekttiden och sedan följer ansökningar och dokumentation för varje projekt.

Beviljade ansökningar:     
 ”Alla är under utveckling alltid.”
Föreläsning. Ulla Wiklund
Processdag
Skapande Skola kick-off
”Kulturen som en del av lärandet”
Träff om Skapande skola
Glaspedagogik                                    (Arbetet är pågående 141101)
”Att äga läsandet och skrivandet”
Create Learn + est.lärprocesser
CreatLearn  Tryckning
”Kolten kliade och soppan smakade vatten…”  (Arbetet är pågående 141101)
Estetiska lärprocesser på Vasaskolan  (Arbetet är pågående 141101)
”Dramatik i grundskolan”  (Arbetet är pågående 141101)
”Alla läser”                (Arbetet är pågående 141101)
”Kultur och skola”  (Arbetet är pågående 141101)

ANSÖKNINGAR DOKUMENTATION OCH MATERIAL 

Alla är under utveckling alltid
(sökande: Byteatern och Vimmerby kommun)
Dokumentation/rapport: ”Alla är under utveckling alltid”

Föreläsning Ulla Viklund och seminariedag
(sökande: Oskarshamn & Vimmerby kommun, Länsmusiken, Reaktor, Dans i Sydost)
Dokumentation: minnesanteckningar och sammanställning

Processdag i Västervik
(sökande: Västerviks kommun och Reaktor)
Program, processdagen den 7 mars

Seminarium & kick off Skapande skola
 (sökande: Mörbylånga kommun, kultur och fritid respektive skolförvaltningen)
Dokumentation: Mörbylånga, Skapande skola – ansökan i process

Kulturen som en del av lärandet.
(sökande: Borgholms kommun, Kalmar läns museum, Byteatern, Reaktor Sydost)
Dokumentation: inbjudan

Träff om Skapande skola
(sökande: Kalmar kommun och Länsmusiken)

Ansökan Utvecklingsprojektet Glaspedagogik
projektbeskrivning Glaspedagogik
(sökande: Emmaboda kommun och The Glas Factory)
Dokumentation: Glaspedagogik folder
Arbetet är pågående (20141101)

Att äga läsandet och skrivandet.
Skola & Kultur gav stöd till tryckning av boken.
(sökande: Borgholm kommun och kulturförvaltningen)
Erfarenheterna av arbetet blev till boken ”Får man använda sin fantasi?”

Konferensdag. Create Learn och Estetiska Lärprocesser.
Samt tryck av Metodhandbok och rapport
(sökande: Kalmar och Byteatern/Reaktor)
Anteckningar från planeringsmöte kring konfersensdagen
Inbjudan konferensdag Estetiska lärprocesser
Dokumentation: Metodhandbok, Lära nytt Tänka Nytt
Dokumentation: Rapport, Utmaningar och vägval
(sökande: Kalmar och Byteatern/Reaktor)

”Kolten kliade och soppan smakade vatten.”
Beslut ”Kolten kliade och soppan smakade vatten
(sökande: Kalmar kommun och Länsmuseet)
Dokumentation: Arbetet är pågående (20141101)

Ansökan Estetiska lärprocesser på Vasaskolan
Förslag till beslut: Estetiska lärprocesser på Vasaskolan
(sökande: Kalmar Kommun och ateljén)
Dokumentation: Arbetet är pågående (20111101)
Dokumentation: Blogg med allt arbete dokumenterat
Mottagare av :RELEVANT-utmärkelsen 2014

Ansökan ”Dramatik i grundskolan”
Beslutsunderlag ”Dramatik i grundskolan”
Beslut ”Dramatik i grundskolan”
(sökande: Oskarshamns kommun och Byteatern/Riksteatern Kalmar län.)
Dokumentation: Arbetet är pågående (20141101)

Ansökan Alla läser
Beslut Alla läser
(sökande: Mörbylånga/Högsby/Torsås och samtliga kulturaktörer)
Träff 1: Program 20 maj
Träff 2: program 16 sep
Dokumentation: Arbetet är pågående. (20141101)

Ansökan ”Kultur och skola”
Beslut ”Kultur och skola”
Beslutsunderlag ”Kultur och skola
(sökande: Vimmerby och Reaktor, Byteatern och Länsmusiken)
Dokumentation: Projektet är pågående (20141101)
(Den ursprungliga tanken att involvera alla kulturaktörer ändrades under planeringen)